Algemene voorwaarden

1. Definities:

 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Julicher & Meijer Advocaten B.V. verder te noemen Julicher & Meijer Advocaten.
 • Opdrachtgever: de contractpartij van Julicher & Meijer Advocaten.
 • Het kantoor: Julicher & Meijer Advocaten.
 • Honorarium: de financiële vergoeding die Julicher & Meijer Advocaten voor de uitvoering van deopdracht met de opdrachtgever is overeengekomen, exclusief de kantoorkosten, verschotten en de omzetbelasting.
 • Kantoorkosten: de vaste opslag van 7 % op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
 • Verschotten: de kosten die Julicher & Meijer Advocaten in het belang van de uitvoering van deopdracht maakt, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten of de betaling van het aan een gerechtelijke instantie ten behoeve van een gerechtelijke procedure verschuldigde griffiegeld.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Julicher & Meijer Advocaten maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders en bestuurders en al diegenen die daar werkzaam zijn.

3. Opdracht:

 • Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Julicher & Meijer Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Julicher & Meijer Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
 • Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan Julicher & Meijer Advocaten te zijn verleend en wordt uitsluitend aanvaardt door of namens Julicher & Meijer Advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat Julicher & Meijer Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door hulppersonen in opdracht van het kantoor.
 • Gesprekken met cliënten en/of derden (al dan niet handelende namens cliënten) mogen worden opgenomen c.q. vastgelegd op geluidsdragers door Julicher & Meijer Advocaten en door Julicher & Meijer worden gebruikt.

4. Declaratie:

 • Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
 • Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
 • Julicher & Meijer Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 • Het honorarium wordt berekend op basis van de bestede tijd in het dossier, waarbij de bestede tijd per handeling wordt berekent aan de hand van tijdseenheden van telkens minimaal 5 minuten. Na iedere termijn van vijf minuten volgt een nieuwe tijdseenheid van minimaal vijf minuten.
 • In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

5. Betaling:

 • De betaling van declaraties van Julicher & Meijer Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn, van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente ter hoogte van de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden om tot incasso van de vordering te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande saldo.
 • Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Julicher & Meijer Advocaten gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk betalingsbewijs, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid:

 • De aansprakelijkheid van Julicher & Meijer Advocaten haar aandeelhouders en bestuurders en de aan het kantoor verbonden advocaten voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Genoemde aansprakelijkheid voor schade is voorts beperkt tot maximaal het door de cliënt verschuldigde en betaalde honorarium.
 • De in sub a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Julicher & Meijer Advocaten haar aandeelhouders en bestuurders en de aan het kantoor verbonden advocaten.
 • Elke aan Julicher & Meijer Advocaten gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Bij het inschakelen van hulppersonen zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Julicher & Meijer Advocaten is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Julicher & Meijer Advocaten haar aandeelhouders en bestuurders en de aan het kantoor verbonden advocaten.

7. Derdenwerking:

Julicher & Meijer Advocaten voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter:

Op de rechtsverhouding(en) tussen Julicher & Meijer Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit deze rechtsverhouding(en) zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

9. Deponering:

Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel te Venlo gedeponeerd.

1.

Afhankelijk van de voorgeschiedenis en de relatie tussen de opdrachtgever en de debiteur wordt de debiteur, indien de opdrachtgever dat wenst, eenmaal aangemaand per gewone brief. De brief is, naast de incasso van de vordering, gericht op het behoud van de relatie tussen opdrachtgever en zijn debiteur. De toonzetting is dan nog niet dreigend. Wel wordt al duidelijk gemaakt wat de gevolgen van het uitblijven van (tijdige) betaling zullen zijn. Hierbij wordt een standaardverhoging van de vordering met € 20,- (exclusief 19 % BTW) gehanteerd. Het bedrag van € 20,- (exclusief 19 % BTW) is de opdrachtgever verschuldigd aan Julicher & Meijer Advocaten, ongeacht het slagen van de incasso.

2.

Indien de debiteur niet betaalt naar aanleiding van de aanmaning, noch de vordering betwist, wordt een incassobrief verzonden per aangetekende en per gewone post. De vordering wordt alsdan verhoogd met incassokosten volgens de volgende staffel:

Over de eerste                          € 2.950,- 15%
Over het meerdere tot            € 5.900,- 10%
Over het meerdere tot            € 14.748,- 8%
Over het meerdere tot            € 58.990,- 5%
Over het meerdere boven      € 58.990,- 3%

Grondslag voor de berekening van de vordering is het totaal van de hoofdsom(men) en de vervallen rente(n).

3.

Bovengenoemde incassokosten vormen het honorarium voor Julicher & Meijer Advocaten. De opdrachtgever is deze kosten altijd verschuldigd, echter slechts over dat deel van de vordering dat daadwerkelijk geïncasseerd wordt. Dit geldt ongeacht welk deel van de vordering precies betaald werd (bijv. de hoofdvordering zonder de kosten of slechts een deel van de vordering) en ongeacht of de betaling rechtstreeks aan de opdrachtgever is geschied.

In het geval er in het geheel niets geïncasseerd wordt is de opdrachtgever slechts bovengenoemde € 20,- verschuldigd.

4.

Indien de debiteur niet binnen de gestelde termijn betaalt, volgt een laatste sommatie om binnen enkele dagen tot sommatie over te gaan.

5.

Indien de gehele vordering, inclusief de kosten, niet binnen de gestelde termijn betaald is, zal in overleg met de opdrachtgever en uitsluitend na zijn toestemming daartoe een gerechtelijke procedure worden opgestart. De kosten van de gerechtelijke procedure worden de opdrachtgever in rekening gebracht, echter zo veel mogelijk verhaald op de debiteur. De vordering wordt daartoe in de procedure verhoogd met rente en de buitengerechtelijk incassokosten. De rechter wordt daarnaast nog verzocht de debiteur in de proceskosten te veroordelen. In het geval de debiteur door de rechter in de proceskosten wordt veroordeeld is het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium minimaal gelijk aan het bedrag van de door de rechter vastgestelde dan wel toegewezen proceskosten.

6.

De eventuele kosten van derden (bijv. deurwaarder, procureur, etc.), verschotten (bijv. griffierechten), beslagleggingen en tenuitvoerleggingen van een toewijzend vonnis komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.

Julicher & Meijer Advocaten heeft het recht het haar toekomende, overeenkomstig de in deze voorwaarden vastgestelde incassotarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen over het bedrag van de haar ter incasso gegeven vordering, ook indien: de debiteur rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalt, de opdrachtgever buiten haar om met de debiteur een regeling of schikking treft of de opdracht tot incasso intrekt.

8.

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (thans 19 %).

9.

Bovengenoemde voorwaarden gelden niet voor buitenlandse vorderingen dan wel vorderingen op buiten Nederland gevestigde of verblijvende debiteuren. Voor dergelijke incasso’s dient in de voorkomende gevallen een nadere overeenkomst te worden gesloten.

10.

In de gevallen waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien zal naar redelijkheid en billijkheid invulling daaraan gegeven worden.